കേരള സർക്കാർ
സാമ്പത്തിക സ്‌ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്
സ്പോട്ട് ചെക്ക് സർവ്വെയോടൊപ്പം ശേഖരിക്കുന്ന അധിക വിവരങ്ങൾ വയോജന സർവ്വെ - 2018
User Manual

                 User Login
User ID:
Password:Developed and Maintained by COMPUTER DIVISION, DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, GOVERNMENT OF KERALA
Copyright © 2018 DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, All Rights Reserved